This site is no longer updated (since 2016/17) But there are still useful info here
CCS Knowledgebase CCS Database Links About ZERO
Fullskala CO2-håndtering innen 2020 er mulig

-med noen grep kan Norge påskynde den planlagte prosessen og nå eget mål

CCS testanlegget på Klemetsrud

Målet i klimaforliket om å få på plass et norsk fullskala CCS prosjekt innen 2020, var et riktig ambisjonsnivå, og et oppnåelig mål. Mindre bra er det når man stiller spørsmål ved om dette målet er mulig, og samtidig drar prosessen ut i tid. Det er flere industrielle aktører som er villige til å vurdere CO2-håndtering videre, men dette er - ikke overraskende - avhengig av hvilke rammevilkår som etableres fra statens side. Også for Klemetsrudanlegget i Oslo som vil satse på CCS, er dette sentralt. Men altså ikke umulig slik man kan få inntrykk av i Aftenposten artikkel 17.mars

ZERO mener det er positivt at OED driver prosessen og utreder CO2-fangst på Norcem, Yara og Energigjenvinningsetaten (Klemetsrud) i Oslo kommune. Rollen staten spiller for å etablere vilkår, drive frem og bevilge midler til de gode CCS prosjektene er bra og viktig. Dette er første ledd i en prosess der målet er utbygging. 

Norge har beviselig utslippskilder av ulik størrelse og fra ulike kilder, som egner seg for CCS. ZERO har alltid ment at det er et nasjonalt ansvar å kutte egne utslipp, og er glad for at potensialet for dette er slått fast.

Det er også positivt at Statoil nå har fått i oppdrag å utrede et nytt lagringsprosjekt for CO2, potensielt for både norske og europeiske renseprosjekter.

ZERO mener alle studier og mange års forskning og erfaring, bekrefter behovet og det gode potensialet for CCS i Norge. Og at vi har muligheten til å sette i gang tiltak som kan påskynde prosessen mot en realisering av et fullskala prosjekt.

Tilstrekkelig med midler må settes av i statsbudsjettet i år, og følges opp frem til realisering av et ferdig bygget CCS-prosjekt i løpet av de neste årene. Investeringsbeslutningen må tas senest i 2017, av sittende regjering.

Det er fortsatt innen rekkevidde å organisere og bygge et CCS-prosjekt på tre år, slik eksemplet fra Saskatchewan i Canada viser, med byggingen av SaskPowers Boundary Dam CCS prosjekt. 

Uten konkrete mål og en handlingsplan for realisering, er det vanskeligere for potensielle CCS prosjekter å sette av tid til nok en utredningsprosess, og til å ta de økonomiske beslutninger som er nødvendig for å ha nok fremdrift. Industrien trenger visshet om at det vil komme tilstrekkelig med penger på bordet for å kunne investere.

Med en planlagt investeringsbeslutning først i 2018, en beslutning som er helt avhengig av fremtidig politisk vilje og av den neste regjeringen, og dermed svært uviss, får ikke industrien denne vissheten som fordrer langsiktig tenking.

Det er derfor viktig at prosessen ikke dras ut, ikke er fullstendig avhengig av politisk vilje og at det etableres virkemidler som drar og virker forsterkende, sammen med eksisterende støtteordninger gjennom staten og Gassnova. 

CCS i Norge er til nå finansiert ved bevilgninger over statsbudsjettet. Videre CCS-prosjekter kan også finansieres på samme måte, men det kan også være mulig og ønskelig å få finansiering til det på andre måter, slik det for eksempel er gjort med fornybar energi-satsingen, med øremerket påslag på nettariffen til Enova og det grønne sertifikatsystemet. Ytterligere finansieringskilder kan for eksempel være å øke CO2-avgiften. I tillegg til å gi finansiering vil det gi økt økonomisk insitament for utslippsreduksjon, som vil være viktig for motivasjonen for utslippskildene for å gjøre CCS. 

Hvilke finansieringsformer som er mest hensiktsmessig kan det være ulike synspunkter på. Det som er viktig er at det blir en tilstrekkelig stor, langsiktig og forutsigbar finansiering som sørger for å nå målene om gjennomføring av flere CCS-prosjekter.

 

Facts:


Project name:

NORCEM Cement plant in Brevik, Norway

Scale:

Small

Status:

Operative

Capture method:
Post-combustion

Capture technology:
Amine


Read more:Facts:


Project name:

Klemetsrud (Oslo) waste management and energy recovery CCS project

Scale:

Small

Status:

Feasibility study


Read more:

NEWS ABOUT CCS

Norway: massive cuts in CCS spread doubt, but cuts still reversible

The Norwegian Government cut funds for carbon capture and storage (CCS) in its proposed national budget for 2018, with over 300 million NOK (...) Oct 26, 2017
Read more..

Avgjørende at vi lykkes med karbonfangst

av: Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i ZERO Karbonfangst og -lagring (CCS) er avgjørende for om vi skal kunne klare å unngå omveltende (...) Mar 14, 2017
Read more..

Forventer at fersk anbefaling om å stoppe norsk CCS-prosess ikke følges

Finansdepartementet anbefaler i en kvalitetssikring utført av to eksterne konsulentselskap at prosessen med å utvikle og bygge fullskala C (...) Dec 05, 2016
Read more..

Kortsiktig satsing på karbonfangst -og lagring

I regjeringens forslag til statsbudsjett sikrer man veien videre for CCS, - for neste år. ZERO venter å se en satsing på et arbeide for � (...) Oct 11, 2016
Read more..

SPONSORS